امروز پنجشنبه 20 مرداد 1401 docs.cloob24.com
0

فصل اول مقدمات وکلیات

مقدمه

بیان مسئله

پرسش و پژوهش

هدف و ضرورت تحقیق

فرضیه پژوهش

سؤال پژوهش

تعریف عملیاتی

تعریف مفهومی

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش

تاریخچه

سیر و پیش­آگاهی

بررسی مقالات

سبب­شناسی

عوامل زیست­شناختی

عوامل رفتاری

عوامل روانیاجتماعی

عوامل روان­پویائی

سایر عوامل روان­پویائی

ویژگی­های بالینی

الگوی علائم

سایر الگوهای علائم

تشخیص افتراقی

سایر اختلالات روانی

درمان

درمان داروئی

سایر درمان­ها

رفتاردرمانی

روان درمانی

فصل سوم جامعه آماری و روش نمونه گیری

مقدمه

جامعه آماری

روش نمونه­گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش آماری

فصل چهارم موجود نیست

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری وخلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیت تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

پرسشنامه موجود نیست

0

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت وضرورت

هدف از اجرای تحقیق:

اهداف کلی:

اهداف جزئی

.فرضیات یا سوالات تحقیق:

تعریف واژه‌ها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

چهار چوب پنداشتی

مروری بر مطالعات پیشین

مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه

تعریف عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی

شدت عقب ماندگی

ویژگی‏ها و اختلال‏های توأم

عوامل زمینه ساز

شیوع

دوره یا سیر

سیستم طبقه بندی خانواده:

روی آوردهای خانواده‏های دارای کودک استثنایی ناتوان

الف) روی آورد مرحله‏ای به خانواده:

ب) روی آورد سیستمی به خانواده:

خصوصیات خانواده دارای کودک معلول

ابعاد تأثیر گذار کودک استثنایی بر خانواده:

الف تأثیر بر روی احساسات والدین:

ب) تأثیربر روی احساسات خواهران و برادران:

تأثیر کودک معلول بر واکنش‏های اولیه والدین

انواع واکنش‏های نخستین والدین

مسایل زناشویی:

پذیرش یا طرد کودک معلول

الف) آگاهی از مسأله

ب) تشخیص و باز شناسی چیستی مسأله

ج) جستجوی علت

د) جستجو شیوه‏ها و تدابیر درمانی

ه‍) پذیرش کودک

سازگاری خانواده کودکان معلول

سازگاری اجتماعی

ملاک و معیار سازگاری

برخی از خصوصیات انسان سازگار به شرح زیر است:

عوامل مؤثر در سازگاری

دیدگاه‏ها در مورد سازگاری اجتماعی

در دیدگاه زیستی روانی اجتماعی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری اجتماعی

دیدگاه علوم رفتاری

دیدگاه مراجع محوری

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه روان شناسی شناختی

مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش پژوهش:

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه

معیارهای پذیرش نمونه:

معیارهای حذف نمونه:

روش نمونه گیری

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن

مکان و زمان انجام تحقیق(محیط پژوهش)

متغیرها و نحوه سنجش آنها

پایایی و اعتبار مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)

روش جمع آوری دادها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

منابع

پرسشنامه ندارد

0

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

تعاریف واژگان

فصل دوم مروری بر ادبیات نظری تحقیق

مقدمه

درآمدی بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقیق

درآمدی بر نظریات، تئوری ها و اندیشه ها

تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات

نظریه های رسانه شناسی اینیس و مک لوهان

نظریات مکتب شیکاگو لاسول، لازارسفلد (مرتون) و لوین

ارتباطات جمعی و فرهنگ

به سوی تعریف فرهنگ

مشخصات فرهنگ

تکنولوژی ارتباطات و فرهنگ

دیدگاه مک لوهان در مورد تحول فرهنگی

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران

تلفن همراه و فاصله میان زمان – مکان

مصرف تظاهری تلفن همراه

متنی کردن، زبان و کد اجتماعی

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ایران

تلفن همراه، عدم قطعیت و اعتماد

تلفن همراه، سبک زندگی و آینده

موبایل، هویت فردی و فردگرایی

تلفن همراه، دسترسی فوری و فرهنگ فوری

موبایل به عنوان تکنولوژی فردی و خصوصی

موبایل، تکنولوژی شخصی و اطلاعات شخصی

تفسیر نسبی از ابعاد شخصی موبایل

موبایل، فردیت، دوستان و خانواده

موبایل، ابعاد فردی و عمومی ضرورت ها و محدودیت های اجتماعی

فصل سوم روش

روش تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

پایایی ابزار

شیوه اجرای پرسشنامه

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم یافته های تحقیق

یافته های توصیفی

یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق

یافته های مبتنی بر فرضیات تحقیق

فصل پنجم نتیجه گیری

مقدمه

نتایج تحقیق

بحث

پیشنهادات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

منابع و مآخذ

پرسشنامه موجود نیست

0

چکیده

فصل اول: مقدمه تحقیق

مقدمه

تاریخچه در جهان

تارخچه در ایران

فصل دوم کلیات تحقیق

طرح مسأله

روش تحقیق

اهداف تحقیق

سئوالات تحقیق

تعریف عملیاتی واژه­ها

فصل سوم: چارچوب نظری

بررسی آراء صاحبنظران

عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت

فصل چهارم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقی اوقات فراغت

فصل پنجم: ویژگی­ها و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه

دلائل انتخاب و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه

بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق

جامعه مورد مطالعه

فصل ششم: ­­یافته­ های تحقیق

مشاهدات اولیه

موضوع مشاهده

مشاهدات مربوط به گروه A

مشاهدات مربوط به گروه B

مقایسه

مصاحبات با مدیریت دبیرستانها

مصاحبه با برخی از دانش­آموزان

مقایسه

فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه­گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مأخذ

0

چکیده

فصل اول مقدمه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت پژوهش

هدف پژوهش

پرسش پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

فصل دوم پیشینه تحقیق

هنر درمانی

تعریف هنر

تعریف کنونی هنر درمانی

بیانیه هنر درمانی آمریکا

هنر درمانی به عنوان یک تخصص

تاریخچه

سرآغازها

وضعیت موجود

جایگاه تئوری هنر درمانی

روش شناسی در هنر درمانی

تعریف موسیقی درمانی

موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی درمانگر کیست؟

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست؟

بهره مندی از موسیقی درمانی

چه نوع پژوهش هایی وجود دارد

آیا برای موسیقی درمانی استعداد و دانش موسیقی لازم است؟ آیا تأثیر موسیقی کلاسیک در درمان بیشتر از انواع موسیقی است؟ اهداف موسیقی درمانی

فهم موسیقی

پژوهش هایی در زمینه تأثیر موسیقی درمانی

استفاده از موسیقی درمانی در برنامه های درمان اضطراب

اصول موسیقی

یک نمونه از سبک درمان

آمادگی

شنیدن موسیقی

جمع آوری و جذب انرژی

تغییر حب های شفا بخشی

ابزار اصلی موسیقی درمانی

زبان عملیات عالی نفر

تأثیر علمی لالایی

پیدایش صوت

هوش تجسمی

تجدید حیات صوتی

چگونه موسیقی بر روی تأثیر می گذارد؟

شما دارای ضرب آهنگ هستید

بالا بردن سرعت یادگیری

گوش دادن به موسیقی

شنیدن اصوات

دیدن صوت

هنر شنیدن

گوش راست و گوش چپ

گوش و حالات بدن

دو چنگ هماهنگ

صدا درمانی

داستانهای شفابخش معجزه آسا

اختلال کمبود توجه

بیماری آلزایمر (فراموشی)

چکیده ای از تاریخموسیقی درمانی

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی

تم های آرام بخش

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران

توجه (دقت)

توجه انتخابی

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک

همبسته های فیزیولوژیایی توجه

تقسیم بندی دقت

شرایط دقت

اقسام دقت

عوامل مؤثر بر دقت

ابزار سنجش دقت

فصل سوم روش اجرای تحقیق

جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

روش پژوهش

ابزار و وسایل اندازه گیری

روش انجام آزمون

روش نمره گذاری

روشهای آماری

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

مقدمه

جدوال و نمودارها

فصل پنجم نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها

موسیقی درمانی

موسیقی

جامعه و نمونه

ابزار سنجش

نتایج تحقیق

نظر پژوهشگر

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

ضمائم

جدول چگونگی توزیع فراوانی نمره های دقت آزمودنی های گروه گواه

جدول چگونگی توزیع فراوانی نمره های دقت آزمودنی های گروه آزمایش

0

چکیده تحقیق

مقدمه

فصل اول کلیات

)بیان مسأله

)اهمیت تحقیق

)اهداف تحقیق

)سؤالات تحقیق

)جامعه آماری

)روش تحقیق

)تکنیک جمع‌آوری اطلاعات (ابزار پژوهش)

)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

) موانع تحقیق

)یافته های پژوهش

) مبانی نظری

)نظریه جریان دو مرحله ای

)نظریه استحکام

) نظریه استفاده و رضایتمندی

)نظریه سلسله مراتب تاٌثیرات ارتباطی

) نظریه پذیرش

)نظریه انگیزش

) نظریه های خصیصه منفرد

)نظریه شخصیتی چند خصیصه ای

)نظریه های مخاطب شناسی

فصل دوم بررسی ادبیات

بخش اول

) تعریف واژگان

) ارتباط (Communication)

) ارتباطات (communications)

) بازاریابی (Marketing)

) ارتباطات بازاریابی (Marketing communications)

) مدیریت بازاریابی (Marketing Management)

) ارتباطات بازاریابی یکپارچه

) رسانه ها (Media)

) تبلیغات (Advertising)

) پیشبرد فروش (Sales Promotion)

) فروش مستقیم (Sales Direction)

) فروش شخصی (Personal Selling)

) روابط عمومی (Public Relations)

) حمایت مالی (Sponsorships)

) فروش رابطه ای) (Relation Ships Marketing

بخش دوم

)سیر تحولات بازاریابی

)دوران تکامل مدیریت بازاریابی

)فلسفه های مدیریت بازاریابی

) گرایش تولید

) گرایش محصول

) گرایش فروش

) گرایش بازاریابی

)گرایش بازاریابی اجتماعی

) تعاریف بازاریابی

)ابعاد تعاریف بازاریابی

)نیازها و خواسته ها

)مبادله

)ابعاد گوناگون Marketing

)بازاگرایی

)بازارشناسی

)بازاریابی

)بازارسازی

)بازارگردی

)بازار سنجی

)بازارداری

)بازارگرمی

)بازارگردانی

)شش گام برنامه بازاریابی

بخش سوم

) بازاریابی نوین

)ماهیت ارتباطات بازاریابی

)مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی

)فرآیند برنامه ریزی IMC

)اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی

)فاکتورهای رشد IMC

)ارتباطات بازاریابی و IMC

)پنج فاکتور کلیدی IMC

)اهداف IMC

)ویژگی های اصلی IMC

)آمیخته تبلیغات و IMC

)به سوی یکپارچگی

)نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی نوین

)بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی

)آینده بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی

)فرآیند هشت مرحله ای ارتباطات یکپارچه بازاریابی

)فرآیند برنامه ریزی مرحله IGMC به عنوان یک سیستم

)فرآیند ارتباطات یکپارچه بازاریابی گونرینگ)(

)مراحل توسعه IMC

)موانع موجود بر سر راه اجرای IMC

)مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC

بخش چهارم

)فرآیند ارتباطات در IMC

)عناصر فرآیند ارتباط

)مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان

)مراحل برنامه­ ارائه خدمات به مشتریان (مرحله)

)انتخاب رسانه ها

)تبلیغات

)میزان تبلیغات

)تعیین اهداف تبلیغات

)تعیین بودجه تبلیغات

)تعیین استراتژی تبلیغات

)عملکردهای تبلیغات

)ویژگی های ساختار پیامدر تبلیغات

)خصوصیات جاذبه­ها درتبلیغات

)تبلیغات و آگهی ها

)گامهای اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها

)تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید

)عوامل مؤثر در ترکیب ترویج

)ماهیت و اهمیت ترویج (ترفیعات و تشویقات)

)روشهای ترویج

) ماهیت ابزارهای ترویج

)عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیتهای ترویجی

)پیشبرد فروش

)تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش

)فاصله بین فروش و بازاریابی

)روابط عمومی بازاریابی

)ابزارهای مهم روابط عمومی

)مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی

)اجرای برنامه روابط عمومی

)ارزیابی نتایج روابط عمومی

)حمایت مالی

فصل سوم روش تحقیق

)جامعه آماری

)روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات (ابزار پژوهش)

)روش تحقیق در علوم اجتماعی

)روش کار درتحقیق حاضر

)اعتبار صوری پرسشنامه

)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

)سؤالات تحقیق

مستندات سؤالات تحقیق

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده های توصیفی

جداول و نمودارها

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

)نتیجه گیری

)پیشنهاد ها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

Abstract

پرسشنامه

0

فصل اول کلیات

مقدمه

بیان مسئله

نظریه بی هنجاری رابرت مرتن

سؤالات تحقیق

اهداف پژوهش

اهمیت وضرورت پژوهش

محدوده مطالعاتی پژوهش

فصل دوم روش جمع آوری اطلاعات

تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

مقدمه

تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان

تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران

عوامل محیطی جرم

جمعیت و جرم

بزهکاران جوان بزهکاران نوجوانان و اطفال

تقسیم بندی بزهکاران

تشریح مشکل

الف) جمله های سئوالی مشکل

ب) تشریح عوامل سازنده مشکل بزهکاری اطفال

انگیزه ها و عوامل درونی

انگیزه ها و عوامل برونی

قیود خانوادگی

الف) دیدگاه فرهنگی

ب) اشتغال به کار مادر

ج) عدم حضور پدر در خانواده

فقدان والدین

الف) فوت والدین

ب) طلاق و جدائی والدین

ب) مشکلات ناشی ازعوامل اجتماعی

ج) مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان

الف) برقراری دوستی و تفاهم بین والدین

ب) همبازی شدن با کودک و نوجوان

ج) عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده

د) عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان

ذ) پرورش حس اعتماد به نفس

ر) حفظ شخصیت فرزندان

ز) مشورت با فرزندان

ژ)ابراز مهر و محبت به فرزندان

ه) تامین نیازهای مادی و معنوی

پیشگیری ثانویه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژیهای خانواده گرا

استراتژیهای جامعه گرا

استراتژیهای پایشی

فصل سوم نتیجه گیری و راهکارها

جمع بندی ونتیجه گیری

پیشنهاد های پژوهش

نتایج حاصل از پژوهش

منابع

0

فصل اول مقدمه پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف تحقیق

هدف از انجام تحقیق

طرح سؤالات

فرضیه

فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش

تاریخچه

تعریف فرار و انواع آن

الف) فرار یا گریز از مدرسه (مدرسه گریزی)

ب) ولگردی

ج) فرار از خانه

خانواده و فرار

انگیزه ها و علل فرار

عوامل فرار

خانواده

) مدرسه

) خود

ماهیت فرار دختران

منظرگاههای جامعه شناختی خانواده

لوئیس مورگان مردم شناس آمریکائی

امیل دورکیم

مارک بلوخ

فردیس انگلس

پل بوهامان

ویژگی دختران خیابانی

پیامدهای فرار دختران

پیامدهای فردی

پیامدهای خانوادگی

پیامدهای اجتماعی

اقسام طلاق در شریعت اسلام

طلاق در ادیان

اثرات و عوارض طلاق

افزایش نرخ رشد فراریان از خانه

تحقیقات انجام گرفته در جهان

تحقیقات انجام گرفته در ایران

اول علل اخلاقی و روانی طلاق

عدم تناسب سنی

عشق های دروغین

ضعف مبانی خانواده

خستگی اعصاب

حسادت

تجمل پرستی

زیاده روی در محبت

اختلاف درجه میل جنسی

ضعف مردان در مقابل زنان

غرور و نخوت زنان

اعتیاد به مواد مخدر

دوم علل اقتصادی طلاق

حقوق مالی زن پس از طلاق

گفتار یکم قانون حمایت خانواده و تأسیس نهاد «مقرری ماهانه»

مبحث اول اقسام مقرری

مبحث سوم مبنا و ماهیت حقوقی مقرری ماهانه

مبحث چهارم مقرری ماهانه در حقوق کنونی

گفتار دوم قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»

مبحث یکم حق الزحمه کارهای اضافی زوجه

مبحث دوم بخشش اجباری

گفتار سوم گذری بر حقوق تطبیقی (نگاهی به مقررات حقوق فرانسه در مورد حقوق مالی زن پس از طلاق)

حرف آخر

فصل سوم روش تحقیق

سئوال تحقیق

تعریف مفاهیم

تعریف نظری عملیاتی متغیر مستقل

جمعیت آماری

حجم نمونه

تکنیک آماری

محدودیتها

فصل چهارم یافته های تحقیق

توصیف داده ها

تبیین تحلیل داده ها و آزمون سئوالات تحقیق

جداول

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

ارائه رهنمودهای مبتنی بر یافته ها و نتایج علمی و پژوهشی

منابع و مأخذ

پرسشنامه ندارد

0

بخش اول کلیات و روش ها

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش اهداف کلی

اهداف جزئی شامل

فرضیه های پژوهش

پیشینه پژوهش

پژوهشهای خاص

فرضیاتی که دراین تحقیق مورد آزمونهای آماری قرارگرفته اند و نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد

جامعه مورد بررسی و روش نمونه گیری

تعاریف عملیاتی

بخش دوم ادبیات پژوهشی

فصل اول مطالعات نظری

مفهوم طلاق

بررسی تاریخ طلاق

طلاق از دیدگاه ادیان

طلاق در مذهب زرتشت

طلاق در دین یهود

طلاق در دین مسیحیت

طلاق در دین اسلام

انواع طلاق در اسلام

طلاق در ایران وتهران

فصل دوم چهاچوب نظری

مکتب مبادله پیش فرض های اساسی

قضیه موفقیت

قضیه انگیزه

قضیه ارزش (تشویق و تنبیه)

قضیه محرومیت و اشباع

قضیه پرخاش (تجاوز) تایید

مبحث تکمیلی چهارچوب نظری

بخش سوم یافته های پژوهش

فصل اول یافته های توصیفی

تحلیل یافته های توصیفی

فصل دوم تجزیه و تحلیل اطلاعات (بررسی ضریب همبستگی پیرسون) SPSS

تجزیه و تحلیل اطلاعات (جداول دو بعدی) به صورت کلی

بخش چهارم نتیجه گیری

نتیجه گیری نهایی

فهرست منابع

پرسشنامه

0

چکیده

مقدمه

فصل اول کلیات

بیان مسئله

اهمّیّت و ضرورت موضوع

اهداف تحقیق

سؤال های تحقیق

فرضیات تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق

، محدودیت ها

فصل دوم پیشینه و سوابق تحقیق

مقدمه

تاریخچه ی باورهای دینی

ادیان و نگاه آنها به نماز ونیایش

نماز در آئین زرتشت

نماز در آئین یهود

نماز در دین مسیحیت

نماز در آئین مقدّس اسلام

تربیت دینی در دوران کودکی و نوجوانی

تربیت دینی در دوره ی ابتدایی

نقش توجّه به نیازهای کودکان در تربیت دینی

نقش آموزش خلاق در تربیت دینی کودک

نقش انگیزش در تربیت دینی کودک

نقش محبّت و ایمنی در تربیت دینی کودک

نقش فرادهنده در تربیت دینی کودک

نقش محیط آموزشی در تربیت دینی کودک

نقش تفکّر در تربیت دینی کودک

نقش روان شناسی رشد در تربیت دینی کودک

الف رشد و تکامل بدنی

ب رشد و تکامل گویایی

ج رشد و تکامل عقلی

د رشد و تکامل اخلاقی

ه تفاوت های جنسی و ویژگی های مختلف آن ها

و ویژگی های دختران در سنین ابتدایی

نقش بصیرت گرایی در تربیت دینی کودک

تربیت بصیرت گرا

مفهوم بصیرت گرایی

ب نقد زندگی

ج تصمیم برای زندگی

طبقات و حوزه های چهارگانه یادگیری در رویکرد بصیرت گرا

أ حوزه درک مفاهیم

أ، فهم

أ، تعقل

أ،دانش

أ،تفکّر منطقی

ب حوزه ی کسب مهارت

ج حوزه ی به کارگیری مفاهیم و مهارت ها

د حوزه ی تحلیل نقادانه و سازمان دهی افکار

ه یادگیری ارتباط حوزه های چهارگانه باهم

بصیرت، توانایی تشخیص و تمییز و توانایی تصمیم گیری

راهبردهای تعلیم و تربیت دینی بصیرت گرا

فرآیند محوری

دانش آموز محوری

معلم، مدیر یادگیری والگوی رفتار

رد رویکرد ذهن گرا (انبوه سازی مفاهیم دینی در ذهن دانش آموزان)

اهمیت طراز تحول شناختی شاگردان در حوزه مفاهیم دینی

ارزشیابی کیفی و مستمر

گام های آموزشی در تعلیم وتربیت دینی کودکان

آموزش خلاق

تفکّر

تفکّر خلاق

اصول آموزش خلاق

أ در آموزش خلاق بازی یک اصل است

ب شادی و لذّت یک اصل مهم دیگر در آموزش خلاق است

ج آموزش خلاق سادگی را ستایش می کند

د آموزش خلاق یعنی آموختن در آزادی

ه در آموزش خلاق کنجکاوی کودکان برانگیخته می شود

و در آموزش خلاق کودک ایمن است

زدر آموزش خلاق کودک بر اندیشه سازی تکیه می شود

ح آموزش خلاق بر اصل خلاقیت استوار است

ت در آموزش خلاق کودک همیار آموزگار است

مفهوم خلاقیت

دیدگاه های مختلف در خصوص خلاقیت

اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت

رشد و پرورش خلاقیت کودکان

الگوی پیشنهادی خلاقیت آموزی در دبستان

أ روش مستقیم اجرای طرح زنگ خلاقیت

ب روش غیر مستقیم آموزش خلاقیت

ب آموزش خلاق

ب آمیختن عمق دروس با هنر

ب آموزش های اجتماعی

ب ایجاد فضای خنده و بازی در جریان آموزش

ب آمیختن آموزش با محرک بدنی

ب پذیرش تخیلات کودکان

ب آموزش فن آوری ها و روش های حل مسأله

ویژگی ها و صفات افراد خلاق

فهم رفتار دانش آموزان در نظام اجتماعی آموزش و پرورش

رفتار اثر بخش، کار آمد و تاثیر گذار

ج رفتار تأثیر گذار

آموزش و روابط نقش ها

نظریه ها و تئوری های مرتبط با موضوع

أ نظریه ی پیاژه

بنظریه ی هارمز

ج نظریه ی گلدمن

د نظریه تاثیر انتخابی فلور

د اصل توجه انتخابی

د اصل ادراک انتخابی

د اصل یاد آوری انتخابی

د اصل کنش انتخابی

ه نظریه ی هاولند

و نظریه ی تأثیر نگرش بر رفتار

رابطه ی یادگیری با ایمان و عمل

أ ایمان، عمل یا بصیرت

ب_ ارزشیابی یادگیری یا ارزشیابی ایمان و عمل

آموزه هایی در تعلیم وتربیت دینی خلاق با رویکرد بصیرت گرایی

أ اصل اول تعلیم وتربیت برای کمال انسان است

ب اصل دوم تعلیم وتربیت برای زندگی فردی واجتماعی انسان است

ج اصل سوم تعلیم وتربیت برای تحول جامعه انسانی است

د اصل چهارم انتخاب روش های تربیتی مطابق با تعریف انسان صورت می گیرد

ه اصل پنجم تفکر خلاق اهمیت بسیاری دارد

و اصل ششم معلم دارای جایگاهی والاست

ز اصل هفتم معلم هدایت گر است

ح اصل هشتمرابطه ی معلم شاگرد بسیار مهم است

ت اصل نهم برقراری تعادل میان ذهنیت و عینیت گرایی یک ضرورت است

ی اصل دهم تربیت دینی (به ویژه در دوره ی ابتدایی) تربیت کودک، محور است

نتایج مطالعات و تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع

نتایج و مطالعات خارجی مرتبط با موضوع

فصل سوم روش تحقیق

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش در دو بخش ارائه گردیده است بخش اول که مربوط به روش کتابخانه ای است و به منظور تبیین موضوع، اطلاعات مربوط به راهکارهای آموزش خلاق و روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت ونیز اطلاعات مربوط به دیدگاه ائمه (ع) و قرآن درخصوص موضوع جمع آوری شده است اطلاعات جمع آوری شده، ابتدا فیش برداری گردیده و سپس با مشورت تعدادی از اساتید مجرب به شکل طبقه بندی شده مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفته است بخش دوم مربوط به توصیف نظرات کاربردی صاحب نظران آموزش مباحث دینی به کودکان می باشد که به منظور جمع آوری این اطلاعات از پرسش نامه باز پاسخ استفاده شده است و پرسشگران به صورت مصاحبه رو در رو با نمونه های مورد نظر مصاحبه و اطلاعات را دریافت کرده اند

شیوه ی اجرا و انجام پژوهش

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل

تعلیم و تربیت باورهای دینی (نماز) در مدارس ابتدایی

أ ارتباط و نزدیکی با مبانی اعتقادی

ب ایجاد انگیزه و گرایش درونی

ج تقویت تفکر و معرفت دینی(بصیرت)

نقش مدارس ابتدایی در آموزش نماز به کودکان

أ ایجاد شور و اشتیاق

ب ارائه ی الگوهای دینی

ج نقش ایجاد معرفت و شناخت

د نقش نهادینه کردن فرهنگ نماز

ه نقش ساخت نگرش مثبت در کودکان

و نقش جهت دهی اخلاقی

،رابطه ی خلاقیت با رشد وتقویت باورهای دینی (نماز)

رابطه ی نماز و خلاقیت در مدارس ابتدایی

أ توصیف اطلاعات مصاحبه ای

ب اطلاعات عمومی پاسخگویان و مصاحبه شوندگان

ج تجزیه و تحلیل یافته ها

د تحلیل اطلاعات استخراج شده

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه ی تحقیق

نتیجه گیری از یافته های کتابخانه ای و پژوهشی

ارائه ی پیشنهادها

منابع ومأخذ

Abstract

پرسشنامه ندارد